แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - Money Exchange - 両替商 - Bureau de Change - Geldwechsler - 货币兑换 - 머니 체인저
ไทย   Englishแบบฟอร์มสั่งจองซื้อสกุลเงิน CNY
 
จำนวน
ชื่อ
โทรศัพท์
Email (ถ้ามี)
หมายเหตุ